บริการงานแปล

รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ , ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย

หน้าละ 250 บาทขึ้นไป ประเมินราคาตามคำศัพท์เฉพาะ+ปริมาณเนื้อหา

รับแปลเอกสาร
   นักแปลจบการศึกษาวุฒิปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์มาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และจบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี เอกวิชาภาษาอังกฤษโดยตรงมาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ในการทำงานกับ
บริษัทแปล BKK Translation มาเป็นระยะเวลาหลายปีด้วยค่ะ
นอกจากนี้ ทางเรายังคิดราคาแบบมิตรภาพโดยจะดูจากศัพท์เฉพาะทาง และปริมาณงานเป็นหลักค่ะ
สุดท้ายนี้ ทางเรายังทำงานด้วยสโลแกน "ทำงานอย่างมีคุณภาพ ตรงต่อเวลา และสามารถเก็บความลับของลูกค้าได้เป็นอย่างดี"ค่ะ

ประเภทงานที่รับแปล

 บทความทั่วไป
จดหมาย รวมทั้ง จดหมายธุรกิจ
Journal ด้านสังคมศาสตร์
บทคัดย่อ
เอกสารขอยื่นวีซ่า
ทรานสคริปต์
คู่มือ
สัญญา
เว็บไซต์
ใบเสนอราคา
โฆษณา
เพลง
การแปลแบบสรุปจับใจความ
การตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ติดต่อ

Email : [email protected]
 Facebook Page : รับแปลเอกสาร Mook Translation 
LineID